Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

93 MÙA XUÂN, ĐẢNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI TỪ THẮNG LỢI NÀY ĐẾN THẮNG LỢI KHÁC

  05/02/2023

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết định lấy ngày 3/2 dương lịch hằng năm là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng: (1) Mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc; 

(2) Đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết, nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc; 

(3) Đây là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng; 

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại.

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập lên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam) - Nhà nước cộng hòa đầu tiên của Đông Nam Á.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”; thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo 37 năm qua, đã vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cơn “động đất chính trị” trên thế giới khi chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ (1989-1991) và làm cho toàn bộ hệ thống XHCN trên toàn thế giới lâm vào thoái trào.

Qua 37 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị cũng như của toàn dân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi nhóm đất nước nghèo, vào nhóm nước đang phát triển.

Những kỳ tích vĩ đại trên giành được qua 93 năm là minh chứng hùng hồn, thuyết phục về sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng đưa nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng XHCN vào năm 2045, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua để hiện thực hóa khát vọng cao cả kể trên của Đảng và toàn dân tộc.

Với phương châm đúng đắn: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu”, Đảng ta không ngừng đổi mới để đáp ứng những thực tiễn đòi hỏi phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được đặc biệt quan tâm, triển khai tích cực và đạt được nhiều hiệu quả qua Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Quy định số 37 - QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đang từng bước đi vào cuộc sống.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Trung ương, được triển khai quyết liệt, không ngừng nghỉ và thu được nhiều kết quả rõ nét, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực trên phạm vi toàn cầu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong 11 năm qua; GDP bình quân đầu người đạt 95,6 triệu đồng/người (tương đương 4.110 USD).

Về văn hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, trong hơn một năm qua, các hoạt động văn hóa ở từng lĩnh vực, trên phạm vi toàn quốc, nhất là vào dịp đón Xuân Quý Mão 2023 có nhiều khởi sắc.

Hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực đối với con người Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức; Hội thảo khoa học do Quốc hội tổ chức nhằm thể chế hoá và tạo các nguồn lực để phát triển văn hoá đạt được những kết quả tốt đẹp và đang đi vào cuộc sống để thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.

Với những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo đã đạt được, chúng ta có đủ cơ sở vững chắc tin tưởng vào sự khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế cùng uy tín quốc tế như hiện nay”.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ôn lại những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng để tiếp tục vững bước trên con đường hiện thực hoá khát vọng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bùi Thế Đức/Theo tuyengiao.vn

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 1
  • 1405
  • 20,407,440