Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BBT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI HN VIỆT NAM-RUMANI

  25/10/2015

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VN

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

*

Số:  08 /2012/QĐ-HVR

 V/v thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Hội

 CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM

       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------------------

 Hà Nội, ngày  26  tháng 3  năm 2012

CHỦ TỊCH

 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam- Rumani;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2011-2016 v/v triển khai xây dựng trang web của Hội và Kết luận của cuộc họp BTV ngày 23/3/2012.

- Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ, hội viên.

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumani  gồm các ông bà sau:  

- Ông Bùi Trọng Đỉnh,  PCT-Tổng Thư ký làm Tổng biên tập;

- Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng biên tập kỹ thuật;

- Các biên tập viên:

- Ông Phạm Bá Thịnh

- Bà Hà Oanh,

- Bà Trần Thị Hiền 

- Ông Trần Đình Thái,  

- Ông Bỳ Văn Tứ, 

 

- Ông Nguyễn Quyết Thắng,

- Ông Cao Văn Kỳ, 

- Ông Đỗ Văn Hà, 

- Ông  Trần Quốc Thái, 

- Thư ký thường trực Hội, UV thường trực BBT.

     Điều 2: Ban Biên tập có nhiệm vụ:

 -Thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của trang thông tin điện tử theo Đề án đã được Ban Thường vụ Hội duyệt ngày 23/3/2012..

- Chấp hành nghiêm chỉnh công tác Biên tập và phát hành thông tin theo qui định của Luật Báo chí, các Luật khác có liên quan hiện hành và Qui chế làm việc của Ban Biên tập ban hành  theo Quyết định số 10/2012/QĐ-HVR ngày 26 /3/2012.    

     Điều 3: Các Ban của Hội, các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

 • Như Điều 3;
 • Liên hiệp các TCHNVN (để báo cáo)

                       T/M BCH TW HỘI                                          Chủ tịch

                                  (Đã ký)

                          Tống Văn Nga                                          

 

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VN

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

*

Số10/2012/QC- HVR

CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2012

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN  BIÊN TẬP WEBSITE

 HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

--------------------------------

Để bảo đảm cho Ban Biên tập Website của Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumani làm việc được thuận lợi, tập trung và thống nhất. Nay ban hành Qui chế hoạt động của  Ban BT với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích:

 • Tạo trang thông tin trên mạng để kịp thời thông báo, phổ biến các chủ trương, nội dung hoạt động của Hội theo chức năng nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam- Rumani đến các chi hội, hội viên trong và ngoài nước.
 • Cung cấp và giới thiệu các thông tin cơ bản cập nhật về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, … của Rumani đến các hội viên.
 • Là nơi liên kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, ký ức kỷ niệm,… của các hội viên, các chi hội và các hội bạn.

II. Nội dung: Gồm các mục:

1. Giới thiệu:

 • Chức năng nhiệm vụ
 • Cơ cấu tổ chức (BTV, BCH,…)
 • Văn bản pháp lý (Điều lệ, Qui chế,…)
 • Các đơn vị thành viên, đối tác

2. Tin tức-sự kiện:

 • Tin tức (Gặp mặt, giao lưu nhân dịp quốc khánh Rumani, các buổi giao lưu,…của hội, các chi hội, Liên hiệp,…)
 • Về Kinh tế, KHCN
 • Về Văn hóa, nghệ thuật
 • Về Du lịch, Thể thao
 • Về hợp tác, đối ngoại
 • Đóng góp xây dựng Hội
 • Công tác phát triển chi hội, hội viên,…

3. Kỷ niệm, ký ức:

- Về đất nước, con người Rumani

- Về trường cũ, thầy, bạn cũ,…

4. Sách báo, tạp chí:

 • Các sách, báo tiếng Việt viết về Rumani
 • Các sách,báo dịch từ Tiếng Rumani ra tiếng Việt
 • Các đặc san của Hội

5. Diễn đàn:

- Trao đổi, góp ý

- Sức khỏe, đời sống

- Thư giãn

- Forum

- Gửi bài đăng

6.  Galery:

 • Thư viện ảnh
 • Video

Một số trang web liên kết:

 • Bộ Công thương
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam
 • Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani
 • Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam

III. Về tổ chức

 1. Ban Biên tập: gồm Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Biên tập viên và các Cộng tác viên.
 2. Trách nhiệm và quyền hạn:

a) Tổng biên tập: do Thường vụ giới thiệu, Chủ tịch bổ nhiệm.

 Tổng biên tập có quyền hạn, trách nhiệm:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của trang web

- Duyệt và sửa chữa tất cả các bài viết, quyết định các bài sẽ đưa lên hoặc gỡ khỏi trang web;

- Chịu trách nhiệm về nội dung các bài đưa lên trang web;

- Đôn đốc, chỉ đạo BBT và quản lý tài chính của trang web (nếu có);

- Thực hiện quyền làm admin.

b) Phó Tổng biên tập kỹ thuật:

 • Do Tổng BT đề nghị và được Thường vụ thông qua. Phó tổng BT kỹ thuật có quyền hạn và trách nhiệm như sau:
 • Cùng Tổng BT xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của trang web;
 • Thực hiện các mảng công việc do Tổng BT phân công;
 • Thay mặt Tổng BT làm những công việc khi được ủy quyền (biên tập, đưa bài, gỡ bài,…);
 • Xử lý các vấn đề trục trặc kỹ thuật của trang web nếu có;
 • Cải tiến các chức năng để trang web ngày càng tiện dụng hơn cho người đọc;
 • Thực hiện quyền làm admin.

c) Các ủy biên BBT: do Tổng BT đề xuất, được Thường  vụ thông qua và Chủ tịch Hội quyết định. Các biên tập viên có nhiệm vụ biên tập, chuẩn bị và chỉnh sửa bài cho chuyên mục được phân công.

d) Các cộng tác viên: Do các Chi hội cử hoặc tự nguyện tham gia.

 • Có trách nhiệm viết các bài phản ánh các hoạt động của chi hội địa phương, trường mình.
 • Có quyền viết các bài liên quan đến các chuyên mục của trang web.
 • Có quyền góp ý về các hoạt động của trang web.

IV. Nguyên tắc làm việc của BBT:

- Thực hiện việc viết bài, biên tập, phát hành, quản lý,… theo đúng qui định của pháp luật và Luật Báo chí hiện hành.

- Bảo đảm tính trung thực, chính xác, kịp thời, tôn trọng quyền tác giả, không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ, …

- Làm đúng nhiệm vụ, phần việc được phân công. Hợp tác, hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

V. Kinh phí hoạt động:

Ban biên tập làm việc trước mắt chủ yếu là tình nguyện, kiêm nhiệm, không hưởng thù lao.

 1. Nguồn thu:
 • Hỗ trợ của Hội;
 • Thu từ quảng cáo;
 • Các nguồn tài trợ.
 1. Phần chi:
 • Kinh phí duy trì tên miền
 • Kinh phí thuê máy chủ hàng năm
 • Kinh phí điều chỉnh, nâng cấp trang web,…

VI. Điều khoản thi hành:

Đây là qui chế chính thức được thống nhất sử dụng trong quá trình hoạt động của Ban Biên tập trang web. Trong quá trình hoạt động thực tế, nếu có vấn đề phát sinh sẽ được Ban Thường vụ nghiên cứu, bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Các ông bà Tổng BT, Phó TBT, BTV, cộng tác viên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành qui chế này. Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-BBT

-Các ông TBT, PTB BT, BTV

 • Lưu: BTK

T/M BCHTW HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tống Văn Nga

 

 

 

 

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
 • 5
 • 2039
 • 19,138,188